FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ର: ମୋର ଅର୍ଡର ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଦେବି?

ଉ: ଆମେ TT, LC ଦ୍ୱାରା ଦେୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ |

ପ୍ର: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?

ଉ: ଆମେ CE, SGS, ROHS, SAA ପରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |

ପ୍ର: ପଠାଇବା ସମୟ କ’ଣ?

ଉ: lt ସାଧାରଣତ about ପ୍ରାୟ 15-25 ଦିନ ନେଇଥାଏ |କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ବିତରଣ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |

ପ୍ର: ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବି କି?

ଉ: ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ର ପରିମାଣ MOQ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ପ୍ର: ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିବେ କି?ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି?

ଉ: ହଁ, ଆମେ କରିବୁ। ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଆମର ଭଲ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଆମର, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100% ଯାଞ୍ଚ ଅଟେ |

ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା କ’ଣ?

ଉ: ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା! ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଜୀବନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବ! ଼ିବା!